English

Om toegang te krijgen tot ‘Mijn dossier’ is het noodzakelijk om je te registreren of in te loggen. In ‘Mijn dossier’  is het mogelijk de eigen gegevens in te zien, te bewerken en een aanvraag in te dienen.

Iemand die een aanvraag heeft gedaan kan hier zijn persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.

Disclaimer

De door Stichting Omscholingsregeling Dansers verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Omscholingsregeling Dansers is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Stichting Omscholingsregeling Dansers of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Omscholingsregeling Dansers.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Stichting Omscholingsregeling Dansers 
Bethaniëndwarsstraat 6R
1012CB Amsterdam
T: 020 341 96 23
E: info@omscholingdansers.nl

Ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel Amsterdam onder nr. 41205502

Zoek

 

Volgende stap

Interviews met ex-dansers die zich middenin hun omscholingstraject bevinden of hun ervaringen delen na afloop.

>>

 

Getuigenis>>

 

Facebook