English

Om toegang te krijgen tot ‘Mijn dossier’ is het noodzakelijk om je te registreren of in te loggen. In ‘Mijn dossier’  is het mogelijk de eigen gegevens in te zien, te bewerken en een aanvraag in te dienen.

Iemand die een aanvraag heeft gedaan kan hier zijn persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.

Voorwaarden

Loopbaanbegeleiding wordt verleend zonder dat daaraan voorwaarden zijn verbonden. Om voor financiële steun in aanmerking te komen moeten er tijdens de danscarrière premies zijn betaald.

Voor en door dansers die bij meerjarig gesubsidieerde gezelschappen werken en onder de CAO vallen, wordt automatisch premies betaald aan de Omscholingsregeling. De hoogte van de premie is een maandelijkse bijdrage van 4% van het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag. 3% daarvan wordt betaald door de werkgever en 1% door de danser. Een danser die als zelfstandige werkt of danst bij een gezelschap die niet automatisch premies afdraagt, kan zelf premies afdragen. Die betaalt dan 4% over het bruto inkomen of honorarium als danser.

Dansers die in vijf jaar tenminste 48 premies hebben betaald, kunnen een vergoeding van de studiekosten tot een maximum bedrag van € 10.000 aanvragen. De danscarrière hoeft in dat geval niet te zijn beëindigd.

Dansers die hun danscarrière beëindigd hebben en in tien jaar tenminste 96 premies hebben betaald, kunnen in aanmerking komen voor een toelage in studiekosten en inkomensondersteuning. De toelage kan worden aangevraagd voor een vergoeding van studiekosten en voor een ondersteuning in inkomen tijdens de studie. Ook kan de toelage ingezet worden bij het opstarten van een eigen onderneming.

Per 1 oktober 2015 is het voor dansers, die op basis van kortdurende contracten werkzaam zijn, mogelijk om zelfstandig extra premies te betalen. Het aantal premies dat in een jaar is afgedragen, kan worden verdubbeld. Iemand die een contract heeft van drie maanden kan op vrijwillige basis nog eens drie maanden extra premies afdragen. Iemand die vijf maanden werkt, kan tien premies betalen. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om meer dan twaalf premies per jaar te betalen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem contact op.

Bekostiging Omscholingsregeling

De Omscholingsregeling zelf wordt gefinancierd door de premies die door de werkgevers en dansers worden afgedragen en door subsidie die de werkgevers voor omscholing dans ontvangen. De premies alleen zijn niet genoeg voor ODN om alle dansers een goede begeleiding te bieden en financieel te ondersteunen als zij zich moeten omscholen. Zonder subsidie kan de Stichting Omscholing Dansers Nederland haar werk niet doen!

Tot een aantal jaren geleden kreeg Stichting ODN die subsidie rechtstreeks van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Op een zeker moment oordeelde de Algemene Rekenkamer echter dat er geen wettelijke mogelijkheid meer is voor het Ministerie OCW om rechtstreeks aan de Stichting ODN subsidie te verstrekken. Sindsdien wordt de subsidie die oorspronkelijk aan Stichting ODN werd verstrekt aan de gezelschappen betaald, die op hun beurt de subsidie zouden moeten doorbetalen c.q. afdragen aan de Stichting ODN.

Het bestuur van de Omscholingsregeling ziet het afdragen van de subsidie als een betalingsverplichting van de werkgever die subsidie ontvangt voor (om)scholing van dansers. Helaas draagt niet elke werkgever die subsidie af aan de ODN. Dit heeft gevolgen voor de danser die een beroep doet op de Omscholingsregeling. 

Aanvulling op bestuursbesluit over het afhandelen van aanvragen
Omdat het bestuur dansers niet de dupe wil laten worden van de weigerachtige houding van een aantal dansgezelschappen heeft het bestuur besloten dat de aanvragen van de dansers in die gezelschappen wel worden behandeld, maar hun studiebudgetten worden kleiner. Als deze dansers tekort komen voor hun plannen kunnen zij dan een beroep doen op hun werkgevers, want die hebben daar immers geld voor gekregen.Zoek

 

 

Vrienden

Word vriend van ODN en steun ons dansers te ondersteunen in hun toekomstige carriere!

>>

 

Volgende stap

Interviews met ex-dansers die zich middenin hun omscholingstraject bevinden of hun ervaringen delen na afloop.

>>

 

Getuigenis

"Dankzij de omscholingsregeling krijg ik de kans om zonder zorgen opnieuw te beginnen, ik kan studeren en mij ontwikkelen binnen een nieuw ambacht waarin beeld en beweging nog steeds een centrale plaats innemen." (Leo van Emden)

>>

 

Facebook