NL | EN

Colofon

Ontwerp en bouw website: Studio Alloy

Copywriter: Davide Cocchiara

Fotograaf Second Stage: Goran Turnšek

Disclaimer

De door Stichting Omscholingsregeling Dansers verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Omscholingsregeling Dansers is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen toe aan Stichting Omscholingsregeling Dansers of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Omscholingsregeling Dansers.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Stichting Omscholingsregeling Dansers

info@omscholingdansers.nl

Ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel Amsterdam onder nr. 41205502

Gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Stichting Omscholingsregeling Dansers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Heeft u een klacht? 

Neem dan alstublieft contact met ons op via de mail of per telefoon. Hopelijk kunnen we het probleem samen oplossen. Leidt dit niet tot de gewenste oplossing? Dan kunt u een brief naar het bestuur sturen, waarin u uw klacht toelicht:

Stichting Omscholingsregeling Dansers

t.a.v. het bestuur

Johan M. Coenenstraat 4-links

1071 WG Amsterdam

Vanzelfsprekend sluit onze klachtenprocedure een juridische procedure op geen enkel moment uit en kunt u uw klacht ook altijd voorleggen aan de rechter.

Zie ook het ODN-reglement voor verdere informatie over de bezwaarprocedure die geldt voor aanvragen.

Scroll naar boven