NL | EN

Privacy Policy

Vanaf 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. Dat is de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Deze Europese verordening is bedoeld om de privacy van mensen te beschermen en schrijft tal van regels voor hoe organisaties om moeten gaan met de persoonsgegevens, waarmee zij werken.

De omscholingsregeling deed al haar uiterste best om de privacy van haar klanten en deelnemers aan de regeling optimaal te beschermen, maar heeft het beleid bijgewerkt op basis van de AVG. Hieronder meer informatie over de manier waarop ODN omgaat met je persoonsgegevens, deze beschermt en wat jouw rechten zijn.

Welke persoonsgegevens registreert ODN?

De Omscholingsregeling registreert alleen persoonsgegevens die wij nodig hebben om ons werk te kunnen doen. Dat kunnen de volgende gegevens zijn:

 • achternaam, voornaam en voorletters
 • geboortedatum
 • burgerservicenummer (BSN)
 • woonadres
 • woonplaats
 • geslacht
 • gezondheid (indien van belang)
 • dienstverbandgegevens, inclusief soort dienstverband, salarisgegevens en evt. deeltijdfactor
 • nationaliteit
 • premieopbouw
 • bankrekeningnummer
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Waarom verwerkt ODN mijn persoonsgegevens?

Om die werkzaamheden te kunnen doen die nodig zijn om onze doelstelling uit te kunnen voeren. De doelstelling, zoals die is geformuleerd in de statuten en uitgewerkt in het reglement en het beleid dat wordt uitgestippeld door het bestuur. Daar hoort bij dat ODN over je actuele persoonsgegevens beschikt zodat wij contact met je kunnen onderhouden en je tijdig van juiste informatie kunnen voorzien.

Voor statistische analyses

Voor gepersonaliseerde informatie zoals digitale nieuwsbrieven

Van wie verwerkt ODN persoonsgegevens?

deelnemers aan de regeling. Dat zijn degenen, die premies betalen

aanvragers bij en gebruikers van de regeling. Dat zijn degenen, die een aanvraag doen, die al dan niet financieel worden gesteund of op een andere wijze gebruik maken van de diensten die de Omscholingsregeling biedt.

Van wie ontvangt ODN mijn persoonsgegevens?

Jou of je wettelijke vertegenwoordiger

Je werkgever die bij ODN is aangesloten of een salarisbureau dat namens de werkgever premies verwerkt

Aan wie verstrekt ODN mijn persoonsgegevens?

Zonder je toestemming worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, tenzij de wet daartoe verplicht. Dit kan bijvoorbeeld het UWV zijn.

Hoe lang bewaart ODN mijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij een bepaalde periode omdat de wet ons dat verplicht. Het uitgangspunt is dan de wettelijke bewaartermijn.

Gepersonaliseerde digitale nieuwsbrief

Je kunt je aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Daarmee informeren wij je over omscholingsonderwerpen of nieuws en ontwikkelingen die daarmee samenhangen.

Persoonsgegevens en social media/blog

Wij gaan graag in dialoog met onze deelnemers. Dit doen wij via onze website en via (eigen) social mediakanalen. ODN is daarom actief op verschillende social mediakanalen zoals Facebook, Vimeo en Instagram. ODN neemt deel aan de discussies en beantwoordt relevante vragen van deelnemers.

ODN is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop bezoekers op haar social mediakanalen omgaan met persoonsgegevens. Ook is ODN niet verantwoordelijk voor de inhoud van de vragen of opmerkingen op haar social mediakanalen.

Recht op inzien en correctie persoonsgegevens

Iedereen, waarvan door de Omscholingsregeling persoonsgegevens wordt bijgehouden, kan ODN vragen welke persoonsgegevens er van hem of haar worden verwerkt. Uiterlijk binnen twee weken ontvangt iemand daar van een overzicht.

Bevat dit overzicht onjuistheden? Dan kun je ons schriftelijk een correctie doorgeven of vragen om verwijdering van de gegevens. Je kunt een email sturen naar info@omscholingdansers.nl

ODN kan iemands verzoek alleen in behandeling nemen als we formeel de identiteit van de aanvrager kunnen vaststellen. ODN neemt daarom schriftelijk of telefonisch contact op. Binnen twee weken laat ODN weten of aan het verzoek kan worden voldaan.

Recht van verzet tegen verwerking persoonsgegevens

Te allen tijde kan iemand bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Stuur ODN dan een email met motivatie naar info@omscholingdansers.nl ODN laat binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar weten of het gerechtvaardigd is. ODN informeert je over de beslissing en de eventuele gevolgen ervan. Denk eraan dat ODN niet in alle gevallen aan een bezwaar tegemoet kan komen. Als dit het geval is, laat de Omscholingsregeling dit gemotiveerd weten.

Welke maatregelen treft ODN voor de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens?

1. ODN heeft de nodige technische en organisatorische voorzieningen getroffen om de gegevens van betrokkenen te beschermen tegen verlies of beschadiging.

2. Verder zijn de nodige voorzieningen aanwezig die waarborgen dat vervanging of herstel kan plaatsvinden bij verlies of beschadiging van gegevens van de betrokkene.

3. De medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens behalve wanneer zij vanwege de wet verplicht zijn de gegevens te verstrekken.

Andere vragen?

Heb je andere vragen over dit statement of de verwerking van je persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail aan info@omscholingdansers.nl

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Het kan zijn dat het privacy beleid van ODN in de toekomst wordt aangepast. De meest actuele versie is beschikbaar op de website en op te vragen via 020 341 96 23 of per mail: info@omscholingdansers.nl

 

Scroll naar boven